Start-up Nation 2018 din punct de vedere al modificărilor legislative și impactul acestor modificări asupra persoanele calificate la fondurile nerambursabile care se află în curs de implementare și monitorizare, explicații ale avocatului Vasile Roman pentru juridice.ro

Start-up Nation 2018 din punct de vedere al modificărilor legislative și impactul acestor modificări asupra persoanele calificate la fondurile nerambursabile care se află în curs de implementare și monitorizare, explicații ale avocatului Vasile Roman pentru juridice.ro

Programul Start–up Nation, a fost implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) acesta fiind un program de încurajare, stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul a fost introdus reglementat din punct de vedere legal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 – pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii,

Obiectivul principal al programului a fost în scopul constituirii stimulării înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Pentru programul Start-up Nation 2018 procedura a fost publicată pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri la data de 17 decembrie 2018.

Conform procedurii de implementare a programului Start-Up Nation 2018, Guvernul acordă ajutoare nerambursabile în cuantum de 200.000 de lei unui număr de maximum 10.000 de firme mici și mijlocii (IMM), iar termenul de plată a acestor ajutoare a fost stabilit până la 31.12.2021, conform secțiunii “Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis”.

Procedurile și condițiile de participare în program au fost publicate pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri la data de 17 decembrie 2018 cât și cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  10/2017.

Prin Legea nr. 218 din 29 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 a fost modificată prin introducerea de noi articole, chiar în perioada de implementare și monitorizare a proiectelor depuse pentru Start-up Nation 2018.

Astfel, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 s-a introdus art. 61 cu următorul conținut : ”(1) În perioada contractuală de implementare şi monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părţile sociale ale societăţii într-un procent mai mare de 49%.(2) Înstrăinarea părţilor sociale este permisă numai către persoane fizice – investitori individuali-business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.

Legiuitorul față de prevederile legale în vigoare la data începerii programului a mai introdus și obligativitatea ca în perioada de implementare și monitorizare, asociații să nu poată să își înstrăineze mai mult de 49 % din părțile sociale.

De la această regulă au fost stabilite și două excepții pe care le vom analiza pe scurt în cele ce urmează, însă totodată vom analiza și dacă aceste prevederi se aplică și persoanelor calificate la fondurile nerambursabile Start-up Nation 2018 semnatare ale acordului de finanțare anterior modificărilor legislative.

Aceste două chestiuni  le vom analiza în cele ce urmează:

1. Excepțiile prevăzute la 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 :

1.1. Cesiunea este permisă pentru “persoane fizice- investitorii individuali -business”

Nu există o definiție a investitorilor “individual-business”, însă din textele Legii nr. 120/2015 ajungem la concluzia că pentru a deveni un astfel de investitor trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

a) este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa;investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;

b) investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării operaţiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;

c) investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;

e) nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;

f) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2. Cesiunea este permisă pentru “persoane fizice (…) care nu au mai avut anterior nicio altă societate”

Cu privire la această excepție nu ar fi prea multe aspecte de menționat deoarece textul legal este destul de clar, în sensul că părțile sociale deținute de asociați pot fi vândute către alte persoane într-un procent mai mare de 49 % în acest cu condiția ca vânzarea să fie făcută către persoane fizice (..) care nu au mai avut anterior nicio altă societate.”

Noii asociați ai societății trebuie să dovedească încadrarea în excepția introdusă de legiuitor și trebuie să solicite Registrului Comerțului eliberarea unui Certificat constatator care să ateste faptul că nu au mai avut anterior nicio societate, și astfel plata decontului depus de beneficiari nu poate fi refuzată.

În opinia mea, AIMMAIPE înainte de a proceda la întocmirea notificărilor de refuz de plată a decontului pentru încălcarea de către beneficiari a prevederilor art. 61 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 ar trebui să facă minime verificări sau să îi notifice în prealabil pentru a putea aduce lămuriri cu privire la aspectele semnalate.

În situația în care nu se vor face aceste minime verificări și nu se vor notifica în prealabil beneficiarii programului în condițiile arătate mai sus, autoritățile statului vor comite un abuz în cazul refuzului de plată a deconturilor. Refuzurile de plată a deconturilor depuse de beneficiari nu vor face altceva decât să creeze grave probleme financiare societăților din program și să aglomereze inutil instanțele de judecată cu cererile de obligare a AIMMAIPE la menținerea acordurilor de finanțare și plata deconturilor depuse.

2. Dispozițiile 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 se aplică sau nu persoanelor calificate la fondurile nerambursabile Start-up Nation 2018 semnatare a acordului de finanțare anterior datei de 2 noiembrie 2020?

Așa cum am afirmat mai sus noile modificări ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 intrate în vigoare la data de 2 noiembrie 2020 au prevăzut condiții noi pentru beneficiarii programului Start-up Nation.

Pe de altă parte nu toate persoanele beneficiare ale programului se află în situația excepțiilor prevăzute de  art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017, deoarece unele persoane au cesionat mai mult de 49 % din părțile sociale.

Prin introducerea acestui nou articol persoanelor calificate la fondurile nerambursabile Start-up Nation 2018 li s-au modificat implicit condițiile stabilite anterior în cadrul programului de finanțare publicate pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri cât și condițiile din acordul de finanțare.

În opinia mea, persoanelor calificate la fondurile nerambursabile Start-up Nation 2018 semnatare a acordului de finanțare anterior modificărilor legislative survenite la  data de 2 noiembrie 2020 nu li se pot aplica aceste noi dispoziții, deoarece în aceste condiții se încalcă principiul securității raporturilor juridice[1] cât și principiul neretroactivității legii[2].

Totodată, Codul civil în capitolul referitor la “Aplicarea legii civilela art. 6 alin. 2 prevede: “Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.”

Aplicarea de către AIMMAIPE a noilor condiții introduse prin Legea nr. 218  din 29 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020 de modificare a Ordonanței de urgență  Guvernului nr. 10/2017 în contractelor aflate în faza de implementare și monitorizare încalcă principiile previzibilității și accesibilității legii, întrucât li se impun condiții noi care nu au fost cunoscute la data semnării acordului de finanțare.

În cadrul programului Start-up Nation se încheie acorduri de finanțare care nu sunt încadrate în categoria contractelor cu executare succesivă, astfel că modific[rile legislative survenite în timpul implementării și monitorizării proiectelor nu pot fi aplicate acestora, deoarece s-ar aduce atingere gravă principiului securității raporturilor juridice.

Cu privire la acest principiu, în lucrarea PRINCIPIUL SECURITĂŢII JURIDICE, FUNDAMENT AL STATULUI DE DREPT REPERE JURISPRUDENŢIALE[3] autorul Ion Predescu și Marieta Safta arată următoarele: “Având o structură complexă, principiul securităţii juridice exprimă, în esenţă, faptul că cetăţenii trebuie protejaţi „contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurităţi pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă s-o creeze“[4].

Legea trebuie să fie predictibilă, iar obligația de previzibilitate în elaborarea actului normativ este prevăzută de art. 23 din Legea 24/2000: (1) Pentru alegerea unor soluții judicioase și durabile se pot elabora mai multe variante posibile, evaluându-se efectele previzibile ale soluțiilor preconizate.(2) Soluțiile legislative avute în vedere trebuie să prezinte suplețe pentru a realiza îmbinarea caracterului de stabilitate a reglementării cu cerințele de perspectivă ale dezvoltării sociale.”

În concluzie, modificările legislative introduse prin Legea nr. 218  din 29 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020 de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 nu se aplică și persoanelor calificate la fondurile nerambursabile Start-up Nation 2018 semnatare ale acordului de finanțare anterior datei de 2 noiembrie 2020. Ministerul Mediului de Afaceri, Comertului si Antreprenoriatului prin AIMMAIPE nu poate refuza plata deconturile depuse de către beneficiari dacă se află în situațiile expuse mai sus, iar în caz de refuz la plată aceștia se pot adresa instanțelor judecătorești competente după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea 554/2004.


[1] Art. 1 alin 3 Constituția României
[2] Art. 15 alin 2 Constituția României
[3] Disponibil aici
[4] Lucien François, Le problème de la sécurité juridique, lucrarea La sécurité juridique, Ed. Jeune Barreau de Liège, Liège, 1993, p. 10, Cosmin Flavius Costaş, fiscalitatea.ro

Categories: National, Opinie, Uncategorized